Integritetspolicy

I vår policy för behandling av personuppgifter beskrivs bland annat vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

1. Personuppgiftsansvarig

CJS Moments AB ”Moments & Things”, Vitsippevägen 9, 135 62 Tyresö är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på Moments & Things. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att Moments & Things behandling sker enligt gällande lagstiftning

2. Vilka personuppgifter samlas in om dig som kund och varför?

Här beskrivs för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas samt på vilken laglig grund behandlingen utförs för dig som kund hos Moments & Things.

2.1 För att kunna hantera beställningar/köp

Personuppgifter behandlas för att:

 • Leverera en beställd/köpt produkt eller tjänst (inklusive avisering om leverans eller kontakter rörande leverans).
 • Kunna göra identifikation och ålderskontroll.
 • Hantera betalningar.
 • Adresskontroll mot externa källor.
 • Hantera retur, reklamation- och garantiärenden.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Betalinformation (t ex transaktionsreferens, transaktionstidpunkt)
 • Personnummer vid betalning via Payson eller Faktura från Moments & Things
 • Betalningshistorik
 • Orderinformation, t ex vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till annan adress.

Laglig grund:
Fullgörande av köpeavtal.

2.2 För att kunna hantera kundtjänstärenden

Personuppgifter behandlas för att:

 • Kommunicera med kunden och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier).
 • Kunna göra identifikation.
 • Utreda klagomål- och supportärenden.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer)
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, felet/klagomålet på produkt

Laglig grund:
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna hantera kundtjänstärenden.

2.3 För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser (t ex avseende krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet och skydd av personuppgifter i IT-system)

Personuppgifter behandlas för att:

 • Kunna uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan t ex avse krav avseende produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, t ex vid en defekt eller hälsovådlig vara eller i den mån det krävs av bokföringslagen eller penningtvättslagen och kan hänföras till en enskild individ.

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer)
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt
 • Personnummer
 • Betalningsinformation

Laglig grund:
Rättslig förpliktelse

Registrerade kunder – berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att hantera och administrera ditt användarkonto.

3. Delning och överföring av personuppgifter

Moments & Things kan enligt lag vara tvingad att lämna ut uppgifter till statliga myndigheter (t ex Polisen och Skatteverket). Dessutom, kan Moments & Things lämna ut personuppgifter till företag som erbjuder betalningslösningar (t ex betaltjänstleverantörer och banker) och företag som ombesörjer allmänna varutransporter (t ex logistikföretag och speditörer). I dessa fall behandlar partners uppgifterna som självständiga personuppgiftsansvariga i enlighet med deras egna integritetspolicyer och hanteringsinstruktioner.

Moments & Things strävar efter att behandla personuppgifter inom EU/EES samt samarbeta med partners och leverantörer som behandlar personuppgifter inom EU/EES.  Övriga länder där personuppgifterna behandlas vidtar Moments & Things rimliga tekniska, legala och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

4. Lagring av personuppgifter

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

5. Dina rättigheter och val

Rätt till tillgång:
Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter och om du vill få mer kunskap om den personuppgiftsbehandling som görs, har du rätt att begära tillgång till dina uppgifter som av oss lämnas i form av ett s.k registerutdrag (ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod, kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifter har samlats in). Om vi mottar en begäran om tillgång, kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Rätt till rättelse:
Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering:

Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du har återkallat ett samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen.
 • Du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas berättigat intresse för Moments & Things som väger tyngre.
 • Personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av.
 • Personuppgifterna har samlats in från ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för, i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, t ex sociala medier.

Det kan finnas anledning för oss att inte tillmötesgå din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från detta. Det kan vara om behandlingen behövs för att utöva vår rätt till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning:
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling:
Berättigat intresse: Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Rätt till dataportabilitet:
Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ditt lämnade samtycke eller fullgörande av åtaganden i ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering). 

Hantering av personnummer
Vi behandlar bara ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns annat beaktansvärt skäl. I de fall där det är tillräckligt, använder vi istället ditt medlemsnummer för att minimera användningen av personnummer i så stor utsträckning som möjligt.

Klagomål
Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen, www.datainspektionen.se.

Kontaktuppgifter
För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på: CJS Moments AB, Moments & Things, Vitsippevägen 9, 135 62 Tyresö.

E-postadress: kundservice@momentsandthings.se eller på telefonnummer: 08-39 19 90

Ändringar i policyn
Denna policy kan komma att uppdateras för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Den uppdaterade versionen hittar du på denna sida. Vid betydande ändringar kommer du att få information om detta på www.momentsandthings.se

Senast uppdaterad 2018-05-22

Share This